GPF  Guidelines

1             भविष्य निर्वाह निधीतील वर्गणीची रक्कम नियत वयोमाना नुसार सेवानिवत्ती लगत पुर्वीच्या शेवटच्या 3 महिन्या अगोदर न भरणेबाबत.
2             वर्गणीदारांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात रक्कम नियमापेक्षा कमी जमा होत असल्याबाबत.
3             शिक्षक /शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे वेतनातुन भविष्य निर्वाह निधी वर्गणी कमी कपात करणेबाबत.
4             भविष्य निर्वाह निधीच्या वर्गणीदारांसाठी ठेव संलग्न्‍ा विमा योजनेमध्ये सुधारणा.
5             सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी खात्यातील जमा रक्कमेवरील व्याजदराबाबत.
6             व्याज वचनपत्र नमुना
7             अतिप्रदान वचनपत्र नमुना
8             नमुना एक
9             प्रपत्र अ
10             नवीन खाते उघडणे व नामनिर्देशन नमुना
.